background

נוסחת השילוב החדשה- חכם או צודק ?

פורסם בכל עתיד ובפקס טקס מבית "חשבים"  ב 7.12.12

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה פורסם ברשומות  ב 14/5/12 ורובו המכריע נכנס לתוקף ב 1.1.12

התיקון קובע שורה של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקי פרישה.

במאמר זה אתייחס לנושא אחד בתיקון האמור והוא תקופת  החלת נוסחת השילוב החדשה.

 

סקירה

 נוסחת השילוב היא נוסחה שנקבעה במס הכנסה כשאדם מקבל מענק פרישה וקצבה והוא זכאי

בגין שניהם לפטורים. בנוסח הישן של סעיף 9א נקבע מנגנון ובו ברמת הכנסה בינונית ומעלה

נאלץ הנישום לפגוע באחד הפטורים לבחירתו. ישנם מצבים בהם מענקי הפרישה והקצבה  לא

מתקבלים באותה שנה. לדוגמא- מורה שפרשה מעבודה בגיל 42 וקיבלה מענק פרישה במועד

פרישתה אולם את הקצבה היא מקבלת החל מגיל הפרישה 62. 

במקרים אלו הפעיל המחוקק שיקול דעת הגיוני וקבע שבמידה ויש לפחות 15 שנה בין קבלת

מענק הפרישה ליום תחילת קבלת הקצבה לא תופעל נוסחת השילוב והנישום ייהנה משני הפטורים

במלואם.

בנוסחת השילוב החדשה ( בתוקף החל מ 1.1.12) נקבעה ההגדרה של מענקים פטורים כך :

" סכום המענקים הפטורים שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות ולא יותר מ- 32

   שנות עבודה".

 גיל הזכאות הוא המאוחר מבין גיל פרישה לגיל התחלת קבלת הקצבה.

 

מה המשמעות ?

 

פיצויים פטורים שאדם מושך לאורך השנים פוגעים בחלק הפטור של הקצבה המגיעה לו בהגיעו

לגיל פרישה. הפגיעה בפטור גדולה יותר כיון שיש לכפול את הסכום הפטור שנוצל במקדם (שערכו

היום 1.35) ולקזז את הסכום מהפטור לפנסיה.

 

איפה הבעיה ?

בנוסחת השילוב הישנה הבינו שמעל 15 שנה יש  "לנתק" בין הפיצויים לקצבה. בניסוח החוק החדש

דובר תחילה על 32 שנים אחרונות וזה עדיין הגיוני. בסופו של דבר נקבע שמדובר ב- 32 שנות עבודה.

המשמעות היא שהתיקון למעשה על כל גיל . החוק מצפה מבחורה בת 25 לדעת שמשיכה של פיצויים

תפגע בה בעוד 40 שנה כיון שיתכן שיהיו לה פרקי זמן ללא עבודה.

אמחיש בדוגמא :

בחורה עובדת מגיל 22 עד גיל 25 , מגיל 27 עד 31 מגיל 33 עד 40 ומגיל 45 עד 58. בכל פעם שעזבה עבודה משכה את הפיצויים הפטורים.

בספירת 32 שנות העבודה האחרונות שלה אין לקחת בחשבון את השנים בהם לא עבדה. כלומר שיש

לנו סה"כ – 27 שנות עבודה ( 27 = 3  + 4 +7+ 13 ) ולמעשה כולם משפיעים על גובה הפטור מהקצבה.

 

סיכום

האם  הגיוני לצפות מבחורה בת 25 לחשוב על פנסיה שתקבל בעוד 40 שנה ? האם יש יכולת

בגיל הזה לקחת בחשבון את כל ההשלכות הפנסיוניות ? האם היא תדע על המשמעות בעת קבלת

הפיצויים ?

נראה לי שהיה מקום להשאיר את תקופת הזמן על 32 שנות גיל אחרונות ולא שנות עבודה אחרונות.

 

 

 

Comments are disabled.