background

איך לחסוך כסף בפיטורין ?- חלק א

החוק קובע תשלום פיצויי פיטורין בגובה של משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה.פקודת מס הכנסה פוטרת ממס את הפיצויים בגובה בשכר האחרון עד תקרה של 12,120 לכל שנת עבודה.
במידה והמעביד משלם פיצויים מעבר למה שהוא מחויב הופך החלק הנוסף להיות חייב במס. החיוב נעשה לפי המס השולי של האזרח.
הנחייה יחסית חדשה של מס הכנסה מאפשרת לקבל פטור בגובה של פי 1.5 אולם בכל מקרה לא יותר מ 12,120.
לדוגמא :
אדם עבד 10 שנים .שכר אחרון 6,000 וקיבל פיצויים מוגדלים 100,000.
החלק הפטור הרגיל : 60,000 = 10*6,000
החלק המוגדל לאור הנחיית מס הכנסה : 9,000 = 1.5 *6,000
סכום זה נמוך מ- 12,120.
סה"כ הפטור המוגדל – 90,000 = 10 *9,000

את הבקשה לפטור המוגדל יש להפנות למס הכנסה.
במאמר הבא נדבר על דרך נוספת לחסוך מס בגין פיצויים.

Comments are disabled.