background

איך לחסוך כסף בפיטורין ?- חלק ב

החוק קובע תשלום פיצויי פיטורין בגובה של משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה. פקודת מס הכנסה פוטרת ממס את הפיצויים בגובה בשכר האחרון עד תקרה של 12,120לכל שנת עבודה.

במידה והמעביד משלם פיצויים מעבר למה שהוא מחויב הופך החלק הנוסף להיות חייב במס . החיוב נעשה לפי המס השולי של האזרח.

למרות זאת מאפשר מס הכנסה לבצע פריסת פיצויי פיטורין ועל ידי כך לחסוך מס.

מהי פריסה?

חלוקת החלק החייב של פיצויי הפיטורין למספר שנים. כתוצאה מכך לא מועמס הכל על שנה אחת וניתן לשלם סכומים נמוכים יותר.

למי זה טוב?

למי שצופה ירידה בהכנסות שלו בשנים שלאחר הפרישה או בכל מצב בו יש הורדה

של מדרגות המס (כפי שקורה בשנים האחרונות).

איך פורסים ?

ניתן לפרוס ללא יותר מ- 6 שנים והפריסה מתבצעת במשרדי מס הכנסה

 

Comments are disabled.